Pazurro.pl - Tipsy, Lakiery, ele
Twj koszyk aktualnie zawiera: 0 produktw
Jeste tutaj: Pazurro.pl
Inne
Beauty Partner Punkty Beauty Partner Punkty

Krem do depilacji 100 ml Ziaja Sensimdepile

Depilacja skóry wra¿liwej szczególnie wskazana do delikatnych miejsc, np. pach i okolic bikini. Dzia³anie: -Szybko i skutecznie usuwa ow³osienie -Pozostawia skórê doskonale g³adk± -Zmiêkcza oraz aktywnie nawil¿a naskórek -Likwiduje uczucie szorstko¶ci skóry -Dzia³a koj±co, szczególnie w miejscach sk³onnych do podra¿nieñ ¦rodki ostro¿no¶ci: -Stosowaæ zgodnie ze sposobem u¿ycia -Nie u¿ywaæ kremu na skórê skaleczon±, podra¿nion± i poparzon± s³oñcem -Przed pierwszym u¿yciem wykonaæ test wra¿liwo¶ci skóry: nanie¶æ preparat na skórê ramienia, pozostawiæ na oko³o 5-10 minut, sp³ukaæ letni± wod±. Je¿eli po 24 godz. nie wyst±pi podra¿nienie skóry, mo¿na wykonaæ zabieg depilacji -Preparaty perfumowane, zawieraj±ce alkohol, dezodoranty nale¿y stosowaæ po up³ywie 24 godz. od wykonania zabiegu depilacji Ostro¿nie, ¶rodek silnie dzia³aj±cy. Zawiera tioglikolany. Chroniæ przed dzieæmi. Choniæ oczy. Sposób u¿ycia: -Nanie¶æ równomiernie grub± warstwê preparatu na skórê. Nie wcieraæ. -Pozostawiæ na skórze na oko³o 10 minut. Nie utrzymywaæ preparatu na skórze d³u¿ej ni¿ 15 minut. -Nastêpnie wykonaæ depilacjê przy pomocy szpatu³ki. -Umyæ skórê letni± wod± i zastosowaæ balsam po depilacji opó¼niaj±cy odrastanie w³osów. Opakowanie: 100 ml

Produkt tymczasowno niedostpny.


© Copyright by Pazurro.pl Realizacja: